کلاسهای توضیح روش کار در آموزشگاه

طریقه ایجاد جلسات

وقرار دادن مطالب درسی

آزمون ها  و تکالیف